Kiểu chữ Mã số
1
5
9
13
17
21
25
29
33
Kiểu chữ Mã số
2
6
10
14
18
22
26
30
34
Kiểu chữ Mã số
3
7
11
15
19
23
27
31
35
Kiểu chữ Mã số
4
8
12
16
20
24
28
32
36
 

 • 246

 • 245

 • 244

 • 243

 • 242

 • 241

 • 240

 • 239

 • 238

 • 237

 • 236

 • 235

 • 234

 • 233

 • 232

 • 231

 • 230

 • 229

 • 228

 • 227

 • 226

 • 225

 • 224

 • 223

 • 222

 • 221

 • 220

 • 219

 • 218

 • 217

 • 216

 • 215

 • 214

 • 213

 • 212

 • 211

 • 210

 • 209

 • 208

 • 207

 • 206

 • 205

 • 204

 • 203

 • 202

 • 201

 • 200
 •  
 

Để tạo một hình nền theo ý muốn, bạn thực hiện theo các bước sau:

+ Nhập các thông tin tùy chọn bên dưới.

Mã chữ:   Mã nền:
Nội dung:   Cỡ hình:
Màu chữ:   Cỡ chữ:
 
+ Nhập dãy chữ sau để tạo hình :

+ Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có một mã số để có thể tải về.
Bạn soạn tin nhắn như sau :

FM <Mã số> 998

Bạn có thể gửi tặng điện thoại khác bằng cách soạn tin nhắn:

FM <Mã số> <ĐT nhận> 998