Kiểu chữ Mã số
1
5
9
13
17
21
25
29
33
Kiểu chữ Mã số
2
6
10
14
18
22
26
30
34
Kiểu chữ Mã số
3
7
11
15
19
23
27
31
35
Kiểu chữ Mã số
4
8
12
16
20
24
28
32
36
 

Tự tạo logo thư pháp cho mình soạn tin :

BQT <Mã kiểu chữ> <Nội dung> 998

Tạo logo thư pháp tự tạo tặng bạn bè :

BQT <Mã kiểu chữ> <Nội dung> <ĐT nhận> 998

Bạn có thể gõ nội dung tiếng việt có dấu theo kiểu VNI :

1Sắc
2Huyền
3Hỏi
4Ngã
5Nặng
6ô
7ư
8ă
9đSoạn thử nhé :

BQT 2 Kha1nh&Va6n gửi 998
Lưu ý : Logo thư pháp chỉ hỗ trợ những máy có hỗ trợ chuẩn Smart Message