Kiểu chữ Mã số
1
5
9
13
17
21
25
29
33
Kiểu chữ Mã số
2
6
10
14
18
22
26
30
34
Kiểu chữ Mã số
3
7
11
15
19
23
27
31
35
Kiểu chữ Mã số
4
8
12
16
20
24
28
32
36
 

 • 246

 • 245

 • 244

 • 243

 • 242

 • 241

 • 240

 • 239

 • 238

 • 237

 • 236

 • 235

 • 234

 • 233

 • 232

 • 231

 • 230

 • 229

 • 228

 • 227

 • 226

 • 225

 • 224

 • 223

 • 222

 • 221

 • 220

 • 219

 • 218

 • 217

 • 216

 • 215

 • 214

 • 213

 • 212

 • 211

 • 210

 • 209

 • 208

 • 207

 • 206

 • 205

 • 204

 • 203

 • 202

 • 201

 • 200
 •  
 

Tự tạo hình thư pháp cho mình soạn tin :

BQ <Mã kiểu chữ> <Mã nền> <Nội dung> 998

Tạo hình thư pháp tự tạo tặng bạn bè :

BQ <Mã chữ> <Mã nền> <Nội dung> <ĐT nhận> 998

Bạn có thể gõ nội dung tiếng việt có dấu theo kiểu VNI :

1Sắc
2Huyền
3Hỏi
4Ngã
5Nặng
6ô
7ư
8ơ
9đSoạn thử nhé :

BQ 2 201 Kha1nh&Va6n
        gửi 998